Kunstzinnige projecten op maat

De Manus Branding Stichting wil dat iedereen met plezier aan de samenleving kan deelnemen .
De stichting ontwikkelt daarvoor programma’s die door relationele en (kunst)zinnige vorming 
sociale vaardigheden aanleren, waardoor mensen beter in staat zijn op een,
zowel voor hen zelf als voor hun omgeving, gewenste wijze
te participeren in de samenleving.

Ervaringen, vragen, gedachten en opvattingen van deelnemers aan onze projecten staan centraal en
worden serieus genomen. De projecten bieden ondersteuning bij pogingen van deelnemers een
waardige plek in de samenleving te vinden.
Er wordt ingespeeld op de sociale patronen die in de werkgroep bestaan en op de vaardigheden
die zij heeft ontwikkeld om met elkaar te werken en te spelen.
Het fundament voor de methodiek en het werk van de Manus Branding Stichting wordt gevormd door de piramide van vaardigheden.
Iedere bouwsteen van de piramide staat voor een ervaring/competentie die je kunt ontwikkelen en waarop je verder kunt bouwen. Steeds is er op een creatieve interactieve manier aandacht voor al deze bouwstenen.

voor;
Leerlingen in het basisonderwijs
jongeren in het vervolgonderwijs
jongeren in het jongerenwerk
buurtbewoners, buurtwerkers
ouders, ouderen
welzijnswerkers
hulpverleners
jongerenwerkers
onderwijzers/docenten

Relationele vorming, omdat het hier gaat om zaken als; Integratie en participatie. Het plezier van samenwerken, identiteitsvorming, culturele verschillen, respect voor elkaar, omgaan met elkaar, verantwoordelijkheid nemen en geven.

kunstzinnige vorming is het omdat, de stichting voor het uitvoeren van haar programma’s gebruik maakt van werkvormen uit:
DRAMATISCHE VORMING,
spel, dramatische expressie, toneel, circus
AUDIOVISUELE VORMING
fotografie, video, geluid
BEELDENDE VORMING,
schilderen, decorbouw, kostuums, graffiti
DANS,
streetdance, breakdance
MUZIEK,
zang, een instrument bespelen, componeren

De docenten van de Manus Branding zijn kunstvakdocenten en werken beeldend, multimediaal en podiumgericht, want:

Weten dat je gezien en gehoord bent maakt dat je je erkend voelt in wie je bent!
Van succes ervaringen groei je!